บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

MINT ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2556 และได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุริตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 แล้วนั้น ล่าสุด บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559