บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W7
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 กรกฎาคม 2566
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (การขึ้นเครื่องหมาย SP) ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 กรกฎาคม 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- กรณียื่นเอกสารที่ตัวแทน 16-30 กรกฎาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.30 น. - 15.30 น.
- กรณียื่นแบบออนไลน์ที่ www.bualuang.co.th 16 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระเงิน 16-30 กรกฎาคม 2566
การชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 16-25 กรกฎาคม 2566
วันที่พ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 21.60 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา
คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา
เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1141-1143, 0-2618-1146-1147
0-2618-1122, 0-2618-1133, 0-2618-1129
เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการใช้สิทธิ
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิ MINT-W7
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W7) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แบบฟอร์มฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment