บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W8
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 5 พฤษภาคม 2566 (วันทำการของบริษัท)
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 เมษายน 2566
ระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย SP 10 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 12 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ 20 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.30 น. ถึง เวลา 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระเงิน 20 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566
การชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 20-28 เมษายน 2566
วันที่พ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 6 พฤษภาคม 2566
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 28 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ :
คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา
คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา
เบอร์ติดต่อ :
0-2618-1141-1143, 0-2618-1146-1147,
0-2618-1122, 0-2618-1133, 0-2618-1129
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการใช้สิทธิ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)