บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป MINT-W9
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT–W9)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก 162,211,704 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ 31 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date) ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ แผนกเลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2365 6116-7
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิ MINT-W9
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)