บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

อายุ

73 ปี (เกิดปี 2488)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการและเหรัญญิก สภากาชาดไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 5 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 21 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561
 • MINT: ไม่มี