บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)

อายุ

71 ปี (เกิดปี 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • General Management Program, Ashridge Management College สหราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
  • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ Seafood Alliance Limited
  • กรรมการ บริษัท ดับเบิล พี คอนซัลแท็นท์ จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
  • บริษัททั่วไป 42 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563
  • MINT: 9,574,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
  • MINT-W6: 383,603 หน่วย
  • MINT-W7: 26,734 หน่วย