บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายอันฮุล เชาฮัน

นายอันฮุล เชาฮัน

กรรมการ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)

อายุ

49 ปี (เกิดปี 2517)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • MBA in Marketing and IT, Indian Institute of Management, Calcutta, India
 • Bachelor of Engineering, Electronics & Telecommunications, SGSITS, Indore, India
 • Leadership Reset - Senior Leaders Program 2021
 • Digital Transformation, Hyper Island 2021
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 326/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด
 • กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 51 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • CEO, Legal Representative of Pizza Hut & JRG Vietnam
 • General Manager- Delivery Business Unit, Chief Marketing, Sales, Food Innovation and Technology Officer of KFC Thailand, Yum! Brands
 • Regional CMO of KFC, Asia, Yum! Brands
 • Regional Marketing Director of KFC-Asia FBU, Yum! Brands
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 104,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว