บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561)

กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

อายุ

69 ปี (เกิดปี 2494)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหราชอาณาจักร
 • Diploma, Executive Coaching, Berkeley School for Executive Coaching Haas School of Business University of California สหรัฐอเมริกา
 • Intensive Program in Hotel Management with Specific Focus on Marketing and Branding, Cornell University, New York สหรัฐอเมริกา
 • Diploma, International Finance, Thunder School of Global Management, Phoenix สหรัฐอเมริกา
 • Intensive Program in International Finance, Wharton School Executive Development, Philadelphia สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • Managing Director of OPA Associates
 • Trustee of Waterkeeper Alliance
 • Chapter Member of the Board of American Red Cross, San Francisco สหรัฐอเมริกา
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 1 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
 • Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – ฮาวายและแปซิฟิกใต้ โฮโนลูลู ฮาวาย
 • Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – เอเชียและแปซิฟิกใต้ ฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W6: -ไม่มี-
 • MINT-W7: -ไม่มี-