บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

58 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)
 • กรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการหอการค้าไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 35 บริษัท / 5 องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: - ไม่มี-
 • MINT: 14,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)