บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

53 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DSP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 32 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 2 องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W6: -ไม่มี-
 • MINT: 14,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W6: 715 หน่วย (คู่สมรส)