บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจัดการ
ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)

ประธานคณะกรรมการจัดการ

อายุ

73 ปี (เกิดปี 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
 • โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท พลูหลวง จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 42 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
 • MINT: 170,831,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W7: 7,737,276 หน่วย
 • MINT-W8:  5,876,387 หน่วย
 • MINT-W9:  5,325,476 หน่วย
 • MINT: 5,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W7: 265 หน่วย (คู่สมรส)
 • MINT-W8: 201 หน่วย (คู่สมรส)
 • MINT-W9: 182 หน่วย (คู่สมรส)