บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

69 ปี (เกิดปี 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
 • โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 43 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จำกัด
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561
 • MINT : 149, 797,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT: 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)