บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายคูลชาน ซิงค์

นายคูลชาน ซิงค์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ

46 ปี (เกิดปี 2516)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Master of Business Administration, Specialization in Human Resources, XLRI School of Management Jamshedpur, India
  • Bachelors of Engineering in Industrial Engineering, Thapar Institute of Engineering and Technology, India
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
  • บริษัททั่วไป - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน
  • Chief People Officer of Charoen Pokphand Group
  • Partner and Chief Executive Officer of Mercer Singapore
  • Managing Director of Aon Hewitt Southeast Asia
  • Country Managing Director of Hewitt-Singapore
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562
  • MINT: - ไม่มี -
  • MINT-W6: - ไม่มี -