บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายสตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้

นายสตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย

อายุ

51 ปี (เกิดปี 2515)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
  • Bar Admission นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
  • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
  • Counsel of Linklaters, Bangkok, Thailand
  • Associate of Linklaters, Hong Kong
  • Associate of Linklaters, New York, USA
  • Project Manager of Sinai Wildlife Projects, Sinai, Egypt