บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ

52 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
 • บริษัททั่วไป 34 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • Senior Vice President - Division Head - Investor Relations; and Division Head - Equity Investment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Investment Representative of Morgan Stanley
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 1,351,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว