บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์

อายุ

49 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
 • บริษัททั่วไป 25 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ และกรรมการบริการความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • Senior Vice President - Division Head - Investor Relations; and Division Head - Equity Investment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Investment Representative of Morgan Stanley
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563
 • MINT: 884,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W6: 28,679 หน่วย
 • MINT-W7: 38,897 หน่วย