บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายสตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน

นายสตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

อายุ

63 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Graduate Tennessee Young Bankers, USA
  • Certification Programs in Information Technology
  • Graduate of IBM Technology Management Programs
ประสบการณ์ทำงาน
  • Vice President Banking Technology, USA
  • Managing Director Technology Services, West Region USA
  • General Manager Client Services, North East Region USA
  • Chief Information Officer, Thailand
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
  • MINT: 157,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
  • MINT-W6: 16,760 หน่วย