บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายไมคา ตามไท

นายไมคา ตามไท

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ตำแหน่ง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

อายุ

51 ปี (เกิดปี 2515)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพิตต์เบอร์ก รัฐเพนสิเวเนีย สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ราฟาเยดคอลเลช รัฐเพนสิเวเนีย สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • หลักสูตรอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 5 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
  • รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)