บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565)

อายุ

53 ปี (เกิดปี 2511)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • Bachelor of Art in Political Science, University of Washington, Seattle, WA, USA
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท ปันดาว วิลล่า จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
 • บริษัททั่วไป 1 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • Chief Operating Officer, Retail of Lotus’s
 • People Director, Asia and Chief Human Resources Officer, Thailand of Tesco Pcl.
 • Chief Human Resources Officer of Tesco Lotus
 • Director, Human Resources South East Asia (SEA) of adidas Group
 • Human Resources Manager and Head of Retail Business Unit of adidas (Thailand) Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 14 มี.ค. 2565
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W7: -ไม่มี-
 • MINT-W8: -ไม่มี-
 • MINT-W9: -ไม่มี-
 • MINT: -ไม่มี- (คู่สมรส)
 • MINT-W7: -ไม่มี- (คู่สมรส)
 • MINT-W8: -ไม่มี- (คู่สมรส)
 • MINT-W9: -ไม่มี- (คู่สมรส)