บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางชมพรรณ กุลนิเทศ

นางชมพรรณ กุลนิเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ

47 ปี (เกิดปี 2519)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Management & Strategy, Finance and Analytical Consulting, Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Board That Makes a Difference Program (BMD) รุ่นที่ 9/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Fellow Member รุ่นที่ 39/2556 และ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Sustainable Business Strategy รุ่นปี 2564, Harvard Business School Online Certification Program
 • หลักสูตร Design Thinking รุ่นปี 2562
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นปี 2553 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นปี 2548 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ รองประธานฝ่ายการลงทุนและฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พลูหลวง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท พนาราม จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
 • กรรมการ ESG Network สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
 • บริษัททั่วไป 17 บริษัท, 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายการบัญชีและการเงิน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • Associate of A.T. Kearney (ชื่อปัจจุบัน Kearney)
 • Strategy Consultant of Anderson Consulting (ชื่อปัจจุบัน Accenture)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 769,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว