บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อายุ

44 ปี (เกิดปี 2519)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • C.A., Accounting, Institute of Chartered Accountants, Ireland
 • Master of Accounting, Accounting, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, Dublin, Ireland
 • Bachelor of Business Studies, Accounting, Institute of Technology Tallaght, Ireland
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 235/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
 • บริษัททั่วไป 3 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 • หัวหน้าฝ่ายการบัญชีเงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563
 • MINT : 460,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W6: 12,419 หน่วย
 • MINT-W7: 15,787 หน่วย