บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายอานิล ธาดานี่

นายอานิล ธาดานี่

กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

อายุ

73 ปี (เกิดปี 2489)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด และกรรมการบริษัทในเครือ
 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) และกรรมการบริษัทในเครือ
 • ที่ปรึกษา SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore Management University
 • สมาชิก International Institute for Strategic Studies
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 53 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT: 59,411,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W6: 2,970,584 หน่วย