บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)

กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

อายุ

48 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเซน บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 12 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 1 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา - โคลา จำกัด สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT : 3,276,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W6: 160,138 หน่วย