บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ต่างประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)

กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

อายุ

50 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ต่างประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 28 บริษัท / 1 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน รองประธาน และผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564
 • MINT: 3,869,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W7: 122,825 หน่วย
 • MINT-W8: 131,659 หน่วย
 • MINT-W9: 119,316 หน่วย