บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

อายุ

46 ปี (เกิดปี 2516)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมตอนปลาย Deerfileld Academy สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute
 • หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พสบ.บก.ทท.) กองบัญชาการกองทัพไทย
 • หลักสูตร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services (TopCATS) รุ่นที่ 1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ กรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายในและคณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ หอการค้าไทย
 • กรรมการ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 4 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT: 365,954,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.92 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W6: 18,297,742 หน่วย