บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ

ไมเนอร์ประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อระบุความสนใจหลักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา โดยเราได้ทำการเปิดเผยประเด็นเหล่านี้ทุกปีเพื่อการสื่อสารอย่างโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานด้านความยั่งยืนของยุโรป (European Sustainability Reporting Standards: ESRS) ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลทำการประเมิน Double Materiality เพื่อระบุประเด็นด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่อาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจและส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และภาพลักษณ์ทางการตลาดของเรา

ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นำโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาการรายงานความยั่งยืนและการดำเนินการจัดทำ Double Materiality [GRI 2-14]

การประเมินด้านความยั่งยืนในรูปแบบ Double Materiality [GRI 3-1]

ไมเนอร์ระบุประเด็นสำคัญโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราได้ทำการประเมินความยั่งยืนของ ห่วงโซ่คุณค่าในเชิงลึก ประเมินซัพพลายเออร์ ทบทวนคู่แข่งและแนวโน้มของภาคธุรกิจ และติดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ประเด็นที่ได้รับการระบุผ่านช่องทางเหล่านี้จะได้รับการประเมินจาก:

  1. ความรุนแรงและระดับโอกาสในที่จะเกิดตามปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียถูกรวบรวมผ่าน การทำแบบสำรวจและการมีส่วนร่วม
  2. มุมมองทางการเงินในระยะสั้น กลาง และยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรแต่ไม่ได้รวมอยู่ในรายงานทางการเงิน

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา: ไมเนอร์ได้พัฒนาเครื่องมือการให้คะแนนภายในสำหรับการจัดอันดับผลกระทบ โดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและผลการสำรวจ การให้คะแนนความสำคัญทางการเงินถูกกำหนดตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร

การตรวจสอบความถูกต้อง: ผลการประเมินและการพิจารณาบรรทัดฐานและแนวโน้มระหว่างประเทศ ได้รับการจัดทำเป็นตารางเพื่อระบุหัวข้อสำคัญของไมเนอร์ มีการทบทวนทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดได้รับการแก้ไขและเปิดเผยผ่านการรายงานด้านความยั่งยืนของเรา