บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในการกำหนดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เราได้อ้างอิงขั้นตอนในการจัดทำตามแนวทางของกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standards เราจะมีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญทุกปีโดยพิจารณาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีนัยสำคัญต่อทั้งไมเนอร์และผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ