บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานในปี 2564

ไมเนอร์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี 2561 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัทและต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 7 เป้าหมาย เราติดตามผล ปรับปรุง และเพิ่มเติมเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก

ในปี 2564 ไมเนอร์ ได้บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1 เป้าหมายภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ และอีก 3 เป้าหมายภายใต้สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) 1 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566 2) อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 3) อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 และ 4) อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559

นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายระยะยาวทั้งสี่ ข้อแล้ว เรายังได้บรรลุเป้าหมายประจำปีอีก 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1) 50% ของตำแหน่งระดับบริหารที่ว่างในทุกปี ได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายใน 2) ไมเนอร์ได้รับคะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” อย่างต่อเนื่องทุกปี และ 3) 100% ของพนักงานได้รับการอบรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัททุกปี เรายังคงติดตามผลการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างยั่งยืน

การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ทำให้เราได้ทบทวนและจัดตั้งเป้าหมายใหม่ 1 เป้าหมายเพื่อขยายผลกระทบทางบวก เป้าหมายใหม่ภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ คือ “3 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573”

ไมเนอร์ได้ให้คำมั่นในการเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593” และมุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมาย Science-based ของ scope 1 และ 2 รวมกันภายในปี 2565 โดยรวบรวมบัญชีคาร์บอนของหน่ วยธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานของไมเนอร์ ซึ่งกระบวนการข้างต้นส่งผลให้เราตัดสินใจเลื่อนการจัดตั้งเป้าหมายของการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้น้ำของไมเนอร์ กรุ๊ปในปี 2564 ออกไป นอกจากการทบทวนเป้าหมายแล้วเรายังได้จัดตั้งเป้าหมายใหม่เพิ่มเติมภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “การปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบในโรงแรมลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2564”

หมายเหตุ:
(1) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer Program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
(2) ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงคู่ค้าท้องถิ่นที่มีความสำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย และคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย
(3) เนื่องจากเราได้มีการพัฒนาสู่เป้าหมาย “100% ของคู่ค้าท้องถิ่นรายสำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนภายในปี 2566” อย่างมีนัยสำคัญ เราจึงขยายขอบเขตไปยังคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศไทย
(4) รายละเอียดของผลการดำเนินงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ห่วงโซ่คุณค่า” ภายใต้หัวข้อ “คู่ค้า”
(5) แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด 4 จาก 11 แบรนด์หลัก นำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูในปี 2654

  • ประเทศไทย: ซิซซ์เลอร์, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และแดรี่ ควีน
  • ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง: เดอะ คอฟฟี่ คลับ

(6) รายละเอียดของผลการดำเนินงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ห่วงโซ่คุณค่า” ภายใต้หัวข้อ “ลูกค้า”
(7) เป้าหมายบรรลุเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และไม่มีการจัดตั้งเป้าหมายใหม่ในปี 2564 เนื่องจากเราจะมีการจัดตั้งเป้าหมาย พลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ภายในปี 2565
(8) ครอบคลุมไปถึงประเทศไทย มัลดีฟส์ และเซเชลส์
(9) วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาท)
(10) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(11) รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในอีก 22 ประเทศ