บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานปี 2563

ไมเนอร์กกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2561 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัทและ ต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 7 เป้าหมาย เราติดตามผลและปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สอดคล้อง กับการดำเนินธุรกิจและทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก เราได้เพิ่มเป้าหมายอีก 1 ข้อ ในปี 2563 ไมเนอร์จึงมีเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งหมด 14 เป้าหมาย

หมายเหตุ:
(1) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
(2) ขอบเขตการประเมินคู่ค้าถูกปรับจาก “คู่ค้าชั้นที่ 1” ทั้งหมด เป็น “คู่ค้าที่มีความสำคัญและคู่ค้าที่สร้างผลกระทบทางธุรกิจสูง” เพื่อให้สอดคล้องกับ ความเกี่ยวข้องและลำดับความสำคัญทางธุรกิจ
(3) รายละเอียดของผลการดำเนินงานสามารถอ้างอิงได้จาก “สิ่งแวดล้อม
(4) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(5) ระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงาน – พนักงานทุกคน; การอบรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน – พนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของ ไมเนอร์ โฮเทลส์ในอีก 17 ประเทศ