บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานปี 2562

ไมเนอร์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปี ขึ้นในปี 2561 โดยมีเป้าหมายรวม 11 ข้อ ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัทและต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และยังดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เราได้เพิ่ม เป้าหมาย 2 ข้อ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของเราในการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว

Note:
(1) จำนวนสะสมระหว่างปี 2562 - 2566
(2) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
(3) เป้าหมายประจำปี
(4) เป้าหมายปี 2563 - 2567
(5) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(6) ระเบียบปฏิบัติของบริษัท – สำหรับพนักงานทุกคน; การอบรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน – สำหรับพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของกลุ่มโรงแรมใน 18 ประเทศ