บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารระดับสูงตระหนักดีว่าการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโต อย่างยั่งยืนในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียเราผนวกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การปกป้องข้อมูล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

ไมเนอร์ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ แนวทาง และแนวปฏิบัติของบริษัทเพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (RMOC) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและกำกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในธุรกิจ รวมถึงแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้น ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไมเนอร์มุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณและความถูกต้องชอบธรรม

เราบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานและระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และระเบียบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัท พนักงานของเราผ่านการอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี และจากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน เมื่อปี 2562 เรามีการติดตามและลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

กลไกรับข้อร้องเรียน

เรามีกลไกรับข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน โดยนโยบายการแจ้งเบาะแสของเราสนับสนุนให้ผู้ที่ทำงานในนามของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถแจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัทโดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพื่อทำการตรวจสอบและสอบสวน และที่สำคัญที่สุดคือพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม