บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เสริมด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลกิจการ

ไมเนอร์ยึดมั่นรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ แนวทางและแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยง

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจมีทั้งความเสี่ยงและโอกาส การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแสวงหาโอกาสที่เป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

วิวัฒนาการทางดิจิทัลและเทคโนโลยีทำให้ไมเนอร์พึ่งพาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานภายในเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรวบรวม ใช้ ส่ง และจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณและความถูกต้องชอบธรรม

ไมเนอร์กำหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเน้นย้ำให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

กลไกรับข้อร้องเรียน

ไมเนอร์กำหนดช่องทางการสื่อสารสำหรับกลไกรับข้อร้องเรียนเพื่อรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านจริยธรรมและการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารแต่ละช่องทางได้โดยง่าย และมีการกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสอบสวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม