บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เสริมด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ เราตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เราผนวกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การปกป้องข้อมูล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรายังมีกลไกรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก

การกำกับดูแลกิจการ

ไมเนอร์ยึดมั่นรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ แนวทางและแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและกำกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับผิดชอบการกำหนดและพัฒนาแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ไมเนอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณและความถูกต้องชอบธรรม

ไมเนอร์กำหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และระเบียบอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัท พนักงานของเราผ่านการอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี ทั้งนี้จากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเมื่อปี2562 เรามีการติดตามและลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

กลไกรับข้อร้องเรียน

เรามีกลไกรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก นโยบายการแจ้งเบาะแสของเราสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพื่อทำการตรวจสอบและสอบสวน และที่สำคัญที่สุดคือพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม