บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทั้งภายในบริษัทและสมาชิกในชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ "การพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์" เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของไมเนอร์ซึ่งรวมอยู่ในค่านิยมองค์กร และเป็นปัจจัยหลักของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณภาพของบุคลากรและสมาชิกในชุมชน

ไมเนอร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ พนักงาน และสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาส

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท การลงทุนในการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานและบริษัท พนักงานที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ ไมเนอร์มุ่งมั่นเสริมสร้างทักษะและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานของเราทุกคน เรามีโครงการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำสำหรับการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำในอนาคตที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

พนักงาน

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบโดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาค เราพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นระหว่างที่ทำงานกับไมเนอร์ เรายังคงส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น เราดำเนินโครงการ “More You” ซึ่งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อว่าความพยายามในการดำเนินการเหล่านี้สามารถป้องกันพนักงานจากความเสี่ยงจากการทํางาน เพิ่มขวัญและกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งรวมถึงเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวมที่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้มีทักษะความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและยังคงปลูกฝังจิตสำนึกเหล่านี้ในพนักงานของเรา โดยเราส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจและสนับสนุนความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม