บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและปัจจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ในฐานะของนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นในการมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเราที่มีอยู่มากกว่า 64,000 คน ใน 63 ประเทศทั่วโลก

เรายังคงมอบการพัฒนาทางสายอาชีพและส่วนบุคคลผ่านการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้กับพนักงาน ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ และให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร์ลงทุนในชุมชนผ่านโครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

ไมเนอร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและคนในสังคมรอบข้าง ผ่านการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ คือ กลุ่มสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

ไมเนอร์เชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการปรับตัวทั้งความยืดหยุ่นและว่องไวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง การระบุและพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการนำบริษัทให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกินคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

พนักงาน

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและปัจจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยพนักงานกว่า 64,000 คนที่ได้รับการว่าจ้างโดยตรงและโดยอ้อมจากหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบโดยการส่เสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานของเราผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โครงการ“More You” มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดยนาเสนอกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งหวังที่จะเป็นสถานที่ทำงานที่ดึงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดของพนักงานของเราออกมาและเติมเต็มพนักงานของเราด้วยผลตอบแทนและรางวัล โอกาสในการพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ และท้ายที่สุดเราต้องการจูงใจและเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพของเราไว้

อ่านเพิ่มเติม

สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)

อ่านเพิ่มเติม

จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เรายังสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานของเรา โดยกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจทั่วโลกดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม