บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและปัจจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ในฐานะของนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นในการมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเราที่มีอยู่มากกว่า 66,000 คน ใน 63 ประเทศทั่วโลก

เรายังคงมอบการพัฒนาทางสายอาชีพและส่วนบุคคลผ่านการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้กับพนักงาน ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ และให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร์ลงทุนในชุมชนผ่านโครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

ไมเนอร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและคนในสังคมรอบข้าง ผ่านการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ คือ กลุ่มสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

ไมเนอร์มุ่งมั่นพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง เรามีช่องทางในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ตั้งแต่การเรียนออนไลน์ ไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

อ่านเพิ่มเติม

พนักงาน

ไมเนอร์ม่งุ มั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและองค์กรที่ทุกคนอยากทำงานด้วย เราจึงได้ริเริ่มหลากหลายโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรายังคงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับพนักงานผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำของเราผ่านรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งว่างของเราได้รับการบรรจุจากบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญ อีกทั้งเป็นบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้

ในการตอบสนองต่อแนวทางด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีนั้น ในปี 2563 เราได้จัดตั้ง โครงการบูรณาการ "More You" ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุขภาพกายและใจของพนักงานให้แข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว สังคมและการส่งเสริมวินัยทางการเงิน

เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด พัฒนาขีดความสามารถและเติบโตในอาชีพของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม

สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีและอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาส ผ่านการลงทุนในชุมชนและการให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)

อ่านเพิ่มเติม

จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์เชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการบรรลุความยั่งยืนคือการรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เราส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม