บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฎการณ์ระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทุกชีวิตและเกิดจากกิจกรรมที่ของมนุษย์เองเป็นหลัก ในฐานะพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2565 ไมเนอร์ให้คำมั่นในการช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการประกาศเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593” คำมั่นนี้ผลักดันการดําเนินงานของธุรกิจเราทั่วโลกให้ร่วมจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องโลกใบนี้

ไมเนอร์ดำเนินธุรกิจใน 63 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยโรงแรม 531 แห่ง ร้านอาหารร้าน 2,531 แห่ง จุดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 297 แห่ง และโรงงาน 6 แห่ง เรามีความรับผิดชอบหลักในการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน จึงมุ่งเน้นการลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ น้ำและพลังงาน รวมถึงของเสีย เช่น น้ำเสียและขยะ และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและในน้ำผ่านโครงการอนุรักษ์ระยะยาวในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ไมเนอร์จัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยธุรกิจดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเรากับนโยบาย ข้อกฎหมาย แนวทางและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอจะสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593” ได้

อ่านเพิ่มเติม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนโลก ทั้งสิ่งมีชีวิตบนบกและในน้ำ สัตว์และพืชป่าหลากหลายสายพันธุ์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ การอนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นจึงสามารถช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมกว่า 50 แห่งที่ตั้งอยู่ใน ติดกับ หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียงจากพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอนุรักษ์ความหลายหลากทางชีวภาพมีสำคัญต่อธุรกิจของเราและต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ เนื่องจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้เข้าพักในโรงแรมของเราและเป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับชุมชนในพื้นที่ ดังนั้นเราจึงมุ่งหน้าเชิญชวนให้ลูกค้าและชุมชนข้างเคียงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ระยะยาวของเรา

อ่านเพิ่มเติม