บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักดีถึงวาระเร่งด่วนระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในเชิงทางลบต่อสิ่งมีชีวิต ไมเนอร์ ให้คำมั่นในการเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593”

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ใน 63 ประเทศ ประกอบด้วยโรงแรม 527 แห่ง ร้านอาหาร 2,389 แห่ง จุดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 386 แห่ง และโรงงาน 7 แห่ง การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างจากการดำเนินงานของเราจึงเป็นความรับผิดชอบที่ไมเมอร์ยึดถือมาโดยตลอด ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการปรับปรุงสถานที่ เราจึงมุ่งเน้นในการลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำและพลังงาน รวมถึงของเสีย เช่น ก๊าซเรือนกระจก และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้เราได้สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เรายังคงขับเคลื่อนความพยายามในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงาน และน้ำ ในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อการปล่อยของเสีย น้ำเสีย และก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงความพยายามในการจัดการและลดเท่าที่เราจะทำได้ผ่านแนวทาง 4R: การลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน

ไมเนอร์ดำเนินการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้าที่สำคัญของเราผ่าน “โครงการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกรอบการทำงานเพื่อนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่มีต่อธุรกิจของเรา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

อ่านเพิ่มเติม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เราสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ เนื่องจากเรามีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน ติดกับ หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียงจากพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับไมเนอร์ เนื่องจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา เรามีเป้าหมายระยะยาวกำหนดให้โรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่เปิดโอกาสให้แขกและชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์“ระบบนิเวศทางบก” และ“ระบบนิเวศทางทะเล” ของเรา

อ่านเพิ่มเติม