บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 63 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยโรงแรม 532 แห่ง ร้านอาหาร 2,370 แห่ง จุดจำหน่าย สินค้าไลฟ์สไตล์ 459 แห่ง และโรงงาน 6 แห่ง การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างจากการดำเนินงานของเราจึงเป็นความรับผิดชอบที่ไมเมอร์ยึดถือตลอดมา ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงานและการปรับปรุงสถานที่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ น้ำ และพลังงาน จัดการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะจากการดำเนินธุรกิจเท่าที่เราจะทำได้ เช่น ของเสีย น้ำเสีย และก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ น้ำ และพลังงาน และใส่ใจในการจัดการและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะจากการดำเนินธุรกิจเท่าที่เราจะทำได้ เช่น ของเสีย น้ำเสีย และก๊าซเรือนกระจก เรายังคงขับเคลื่อนความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่เราจะทำได้ เช่น การใช้พลังงานทดแทน นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราแล้ว เราทำการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของคู่ค้าที่สำคัญของเรา รายละเอียดอยู่ในส่วนของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ไมเนอร์ โฮเทลส์สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเรามีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน ติดกับหรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง จากพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา จึงทำให้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เรามีเป้าหมายระยะยาวกำหนดให้โรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่เปิดโอกาสให้แขกและชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์ของเรา ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินงานของโรงแรมของเรา เรายังดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อปกป้องและคุ้มครอง “ระบบนิเวศทางบก” และ “ระบบนิเวศทางทะเล” อย่างต่อเนื่องเท่าที่เราสามารถทำได้

อ่านเพิ่มเติม