บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำให้ไมเนอร์มีพลังในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ โดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการดำเนินงานที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 ได้รับความสนใจจากหน่วยธุรกิจทั่วโลก มีโครงการที่ดำเนินการในปี 2562 จำนวน 43 โครงการเข้าประกวด นอกเหนือจากประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องความสำเร็จ ในปี 2563 ทีมผู้ชนะยังได้รับเงินรางวัล เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม