บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์มุ่งมั่นผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

คู่ค้า

ไมเนอร์ให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน ณ สถานประกอบการของคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าต้นน้ำ เรายังช่วยปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและได้รับการรับรอง นอกจากนี้เราได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อและการชำระเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งไมเนอร์และคู่ค้า

อ่านเพิ่มเติม

พันธมิตรทางธุรกิจ

ไมเนอร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจไปด้วยกัน ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ผสานกับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาและพัฒนารากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพของเราในตลาด ไมเนอร์มีส่วนร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ และเป็นกระบอกเสียงร่วมกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

ไมเนอร์มุ่งมั่นมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า เราเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ที่รังสรรค์ขึ้นจากความเข้าใจต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ไมเนอร์เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อคาดการณ์และเติมเต็มความต้องการของพวกเขาและเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการตลาดเพื่อสังคมของเราเพื่อการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม