บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์มุ่งมั่นผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำของเรา ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากลับสู่การเติบโตภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

คู่ค้า

ไมเนอร์มุ่งมั่นสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า เรายังจัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีจริยธรรมในการดำเนินธรุกิจ นอกจากนี้เราได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยประหยัดต้นทุนมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อและการชำระเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและคู่ค้า

อ่านเพิ่มเติม

พันธมิตรทางธุรกิจ

ไมเนอร์มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งช่วยขยายโอกาสสำหรับทั้งสองฝ่ายในการเข้าถึงตลาดใหม่ แบ่งปันความชำนาญและความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ไมเนอร์เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยสร้างความสำเร็จและการเติบโตร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

ไมเนอร์มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของลูกค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา ไมเนอร์สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุกเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความภักดีและรักษาลูกค้า นอกจากนี้เรายังเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการการตลาดเพื่อสังคมของเราที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม