บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของไมเนอร์ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุนความพยายามของเราในการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

โครงสร้างและบทบาทการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนำโดยหัวหน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา คือ การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของบริษัท ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เป้าหมาย และโครงการ ซึ่งถูกนำเสนอต่อที่ประชุมทุกปีและมีการรายงานเพื่อทบทวนความคืบหน้าในทุกไตรมาส

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการพัฒนาและการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ และฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท มีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน ทบทวนความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน และจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงและดําเนินการตามกลยุทธ์ด้านความความยั่งยืน โดยรับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจและทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยธุรกิจเพื่อเน้นย้ำการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และช่วยให้มั่นใจว่าโครงการและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของหน่วยธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางโดยรวมของกลุ่มบริษัท ทีมงานยังสนับสนุนในการติดตามและสื่อสารความคืบหน้าของโครงการและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากทุกหน่วยธุรกิจด้วย ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของไมเนอร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไมเนอร์ โฮเทลส์เพื่อหารือประเด็นเฉพาะของโรงแรม

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการดําเนินธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย ความสําเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา เราตระหนักถึงวาระเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในวงกว้าง ในปี 2564 ไมเนอร์เริ่มใช้แนวปฏิบัติของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน และเรามีแผนจะประเมินผลกระทบด้านการเงินในเชิงปริมาณจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป บริษัทนำข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับการระบุมาพิจารณาประกอบกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโดยร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกำหนดแนวทาง นโยบาย กระบวนการในการติดตามและลดความเสี่ยงเหล่านั้น รวมถึงการระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ประธาน), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ไมเนอร์ ฟู้ด, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแต่ละหน่วยธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ, หัวหน้าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สําคัญได้ถูกระบุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงการควบคุมและการดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศด้วย หน่วยธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักสร้างความตระหนักต่อความเสี่ยงภายใต้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย และจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยธุรกิจยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุระดับความเสี่ยงและระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของตนเอง และให้สอดคล้องกับระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมของบริษัท