บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ก่อร่างจากค่านิยมองค์กรทั้งห้า และประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม
  • ดำเนินกระบวนการในการพัฒนาหลายระดับ เริ่มจากการวางรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนและชุมชน ให้โอกาสในการทำงาน ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนาทักษะและสร้างผู้นำที่ดีและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
  • คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทำความเข้าใจ และให้ความรู้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า หรือผ่านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ่านช่องทางการตลาด
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร
  • มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อย่างยืนยาวและยั่งยืน
  • สร้างความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจว่าเราจะเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า และมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • พัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตให้เป็นผู้ที่สามารถบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย และมีความตระหนักถึงการสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกธุรกิจ
กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ และสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปีนั้น เราวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหล่านั้น เราพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการความความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

 • 1) การพัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
 • 2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
 • 3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

 • 1) การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และ
 • 2) การปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนงานปี 2561-2566

กลยุทธ์การพัฒนา

การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราภายในปี 2566

 • 1 ล้านคน ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
 • 50% ของจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU2 เข้าร่วมงานกับไมเนอร์
 • 50% ของตำแหน่งระดับบริหารที่ว่าง ได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายใน

แผนการดำเนินงาน

 • ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวม ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา
 • การจ้างแรงงานท้องถิ่น และสมาชิกของชุมชนที่ด้อยโอกาส
 • การส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร
 • โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ให้กับพนักงาน
 • การพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงและผู้นำในองค์กร
การมุ่งมั่นสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราภายในปี 2566

 • 97% ของคู่ค้าท้องถิ่น ชั้นที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจุภัณฑ์) ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 • 100% ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจสอบและพัฒนาทุกปี

แผนการดำเนินงาน

 • การมุ่งมั่นสู่การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการซัพพลายเชน อย่างยั่งยืนในประเทศไทย
  • การพัฒนาขีดความสามารถชองทีมซัพพลายเชนของไมเนอร์ ให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และหน่วยปฏิบัติงานของไมเนอร์
  • การสร้างการมีส่วนร่วมกับทีมซัพพลายเชนงทั่วโลกของไมเนอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
  • การให้ข้อมูลถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
  • การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งต้นทางของวัตถุดิบหลัก
  • การจัดอบรมด้านความปลอดภัยอาหารและระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป้าหมายของเราภายในปี 2566

 • อัตราการใช้พลังงานและน้ำในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559
 • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559
 • 100% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ

แผนการดำเนินงาน

 • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • แนวทางที่ชัดเจนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการใหม่ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • การพัฒนาแผนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านการรายงานอย่างเป็นระบบ
 • การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • โครงการอนุรักษ์ระยะยาว สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่า และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น
  • การจัดทำวิธีวัดผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม