บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ก่อร่างจากค่านิยมองค์กรทั้งห้า และประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม
  • ดำเนินกระบวนการในการพัฒนาหลายระดับ เริ่มจากการวางรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนและชุมชน ให้โอกาสในการทำงาน ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนาทักษะและสร้างผู้นำที่ดีและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
  • คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทำความเข้าใจ และให้ความรู้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า หรือผ่านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ่านช่องทางการตลาด
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร
  • มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อย่างยืนยาวและยั่งยืน
  • สร้างความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจว่าเราจะเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า และมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • พัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตให้เป็นผู้ที่สามารถบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย และมีความตระหนักถึงการสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกธุรกิจ
กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ และสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปีนั้น เราวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหล่านั้น เราพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการความความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

 • 1) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
 • 2) บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
 • 3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

 • 1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 • 2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนงานปี 2562-2567

ยุทธศาสตร์หลัก

การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน

เป้าหมายปี 2566

 • 1 ล้านคน ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
 • 50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU เข้าร่วมงานกับไมเนอร์
 • 50% ของตำแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายใน

แนวทางการดำเนินงาน

 • สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกของชุมชนที่ด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์
 • ส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนผ่านโครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์
 • พัฒนาโครงการ MCU ให้เป็นโครงการพัฒนาแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชนจนถึงการจ้างงานคนในชุมชน
 • จัดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำอย่างต่อเนื่อง
 • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความยั่งยืนภายในองค์กรผ่านผู้นำด้านความยั่งยืน
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2566

 • 97% ของคู่ค้าท้องถิ่นชั้นที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจุภัณฑ์) ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 • 100% ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจสอบและพัฒนาทุกปี

แนวทางการดำเนินงาน

 • เสริมสร้างความรู้และประเมินคู่ค้าชั้นที่ 1 (อาหารและบรรจุภัณฑ์) ในด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน
 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง โดยอ้างอิงตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้คู่ค้ามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • เสริมสร้างความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อผลักดันความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประสานงานกับคู่ค้า เกษตรกร และหน่วยงานปฏิบัติการภายในองค์กร
 • เสริมสร้างความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหรือการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้

เป้าหมายปี 2567

 • ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS – Net Promotor Score) ของไมเนอร์โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 50

แนวทางการดำเนินงาน

 • เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • นำเสนอสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป้าหมายปี 2566

 • อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559
 • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559
 • อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559
 • 100% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ

แนวทางการดำเนินงาน

 • ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น การใช้น้ำและพลังงาน โดยหลักการ 3R – การใช้ซ้ำ การลด และการรีไซเคิล รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
 • จัดการการปล่อยของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหลักการ 3R – การใช้ซ้ำ การลด และการรีไซเคิล
 • จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานโครงการใหม่และปัจจุบัน
 • พัฒนาแผนการดำเนินงานในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายปี 2567

 • การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561 สำหรับไมเนอร์ฟู้ดและไมเนอร์โฮเทลส์ในประเทศไทย

แนวทางการดำเนินงาน

 • จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมแบบใช้ครั้งเดียว
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดำเนินงานเพื่อลดการใช้วัตถุประเภทใช้ครั้งเดียว
 • ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

* ครอบคลุมโรงแรมในแบรนด์ที่เราเป็นเจ้าของโดยไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ยุทธศาสตร์เสริม

ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมายปี 2566

 • ไมเนอร์ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน

 • ดูแลโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ
 • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ และการสร้างความเข้าใจและรับทราบโดยผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

แนวทางการดำเนินงาน

 • ให้ความรู้: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินการที่เป็นเลิศ การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปลูกฝัง: ขยายผลจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง การวัดผลและพัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหน่วยงานต่างๆโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นแนวทางปฏิบัติ
 • ส่งเสริม: แบ่งปันเรื่องราวของความสำเร็จ ขยายโครงการที่สำเร็จไปในหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรโดยการจัดประกวดรางวัลและการเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จ และเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการรายงานระดับสากล