บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ก่อร่างจากค่านิยมองค์กรทั้งห้า และประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม
  • ดำเนินกระบวนการในการพัฒนาหลายระดับ เริ่มจากการวางรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนและชุมชน ให้โอกาสในการทำงาน ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนาทักษะและสร้างผู้นำที่ดีและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
  • คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทำความเข้าใจ และให้ความรู้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า หรือผ่านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ่านช่องทางการตลาด
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร
  • มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อย่างยืนยาวและยั่งยืน
  • สร้างความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจว่าเราจะเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า และมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • พัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตให้เป็นผู้ที่สามารถบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย และมีความตระหนักถึงการสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกธุรกิจ
กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ และสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปีนั้น เราวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหล่านั้น เราพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการความความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

 • 1) การพัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
 • 2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
 • 3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

 • 1) การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และ
 • 2) การปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์หลัก

พัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและความรับผิดชอบให้กับองค์กรและชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

แผนการดำเนินงาน

 • สนับสนุนการศึกษา อาคารและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
 • ลงทุนในการพัฒนาเยาวชนและบุคลากร
 • พัฒนาผู้นำของไมเนอร์ให้เป็นผู้นำอย่างยั่งยืน
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมผู้มีส่วนได้เสีย

แผนการดำเนินงาน

 • พัฒนามาตรฐานและกระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้มแข็ง
 • ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นผู้นำในการดำเนินงานที่ยั่งยืน
 • สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป้าหมาย

 • การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ธุรกิจของไมเนอร์ร่วมกันให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติและการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสีย

แผนการดำเนินงาน

 • กำหนดและเน้นย้ำแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการใหม่และธุรกิจที่ดำเนินการอยู่
 • วัดและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ช้าง เต่าและถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น