บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Logos
Logos
Logos
Logos
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 2018 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก MSCI ESG Leaders Indexes (กุมภาพันธ์ 2562)

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561: Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภท Recognition จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 • ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัล 2018 AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Gold status จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล 2018 AMCHAM Thailand's CSR Excellence Recognition - Excellence in CSR Project, จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับ Supplier Engagement Rating ระดับ "B-" จาก CDP

 • สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 53 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทินัม 2 แห่ง ระดับทอง 34 แห่ง และระดับเงิน 2 แห่ง

 • เกียรติบัตรรับรองการจัดลำดับด้านความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 4 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง 2 แห่ง และระดับเงิน 2 แห่ง

 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม: บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับชาติ จากกระทรวงแรงงาน: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด

 • รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด

Disclaimer: The Inclusion Of Minor International Pcl. In Any Msci Index, And The Use Of Msci Logos, Trademarks, Service Marks Or Index Names Herein, Do Not Constitute A Sponsorship, Endorsement Or Promotion Of Minor International Pcl. By Msci Or Any Of Its Affiliates. The Msci Indexes Are The Exclusive Property Of Msci. Msci And The Msci Index Names And Logos Are Trademarks Or Service Marks Of Msci Or Its Affiliates.