บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 S&P Global

 • ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AAA ในปี 2563 MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 FTSE Russell

 • ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ "ดีเลิศ" ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (2562-2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2562 - ASEAN Asset Class PLCs หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Platinum Status ปี 2563 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 สถาบันไทยพัฒน์

 • ได้รับ Supplier Engagement Rating ระดับ "B-" CDP

 • ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: โรงแรม 101 แห่งในยุโรปและอเมริกา และโรงงาน 3 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

 • ระบบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการอย่างยั่งยืน Green Key (ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม): โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จำนวน 50 แห่งในยุโรปและอเมริกาได้รับรางวัล

 • สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 34 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทินัม 5 แห่ง ระดับทอง 28 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง)

 • ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001: โรงแรม 30 แห่งในยุโรปและโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

 • ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย HACCP: โรงแรม 6 แห่งในประเทศไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับการรับรอง

 • เกียรติบัตรรับรองการจัดลำดับด้านความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 8 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง 5 แห่ง ระดับเงิน 2 แห่ง และระดับทองแดง 1 แห่ง)

Disclaimer: THE USE BY MINOR INTERNATIONAL PCL OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF MINOR INTERNATIONAL PCL BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.