บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Logos
Logos
Logos
Logos
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 2017 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภท Recognition จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 2017 (Best at Corporate Social Responsibility) ห้าอันดับแรกของประเทศไทย จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัล 2017 AMCHAM CSR Excellence – Gold status จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัลบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ สามอันดับแรกของประเทศไทย ปี 2560 จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด

 • รางวัลคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม จากคณะกรรมการอาหารและยา: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด

 • สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 51 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตรระดับทองทั้งหมด 32 แห่ง

 • ได้รับการประกาศให้อยู่ใน Forests B list จากโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (CDP)

 • รางวัลเกียรติยศ วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการปกป้องช้างและสิ่งแวดล้อม จาก WildAid

 • รางวัล Top 5 Luxury Wildlife Excursions in the World จาก Moneyinc.com : เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Community Focused, Best Value Safari Property, Best Walking Safari จาก Safari Awards 2017: ลอยซาบา สตาร์ เบดส์, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จำกัด และ บริษัทไมเนอร์ ชีส จำกัด