บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ปี 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 S&P Global
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2565 S&P Global
 • ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA ในปี 2565 MSCI*
 • ได้รับ Climate Change Rating ปี 2565 ระดับ "B" CDP
 • ได้รับ Water Security Rating ปี 2565 ระดับ "B" CDP
 • ได้รับ Supplier Engagement Rating ปี 2565 ระดับ "-A" CDP
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 FTSE Russell
 • รางวัลความยั่งยืน “Highly Commended in Sustainability” ประจำปี 2565 (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 สถาบันไทยพัฒน์
 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ "ดีเลิศ" ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (2565 - 2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Platinum Status ปี 2565 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 • รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ - ประเภทดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Future Food for Sustainability”, ไมเนอร์ ฟู้ด APEC Plate to Planet 2022
 • รางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2565, ไมเนอร์ ฟู๊ด Kincentric
 • ระบบประเมินอาคารสีเขียว BREEAM: โรงแรม 11 แห่งในยุโรปได้รับการรับรอง
 • ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: โรงแรม 97 แห่งในยุโรป อเมริกาและตะวันออกกลาง และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง
 • ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001: โรงแรม 32 แห่งในยุโรปและตะวันออกกลาง และโรงงาน 1 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง
 • ระบบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการอย่างยั่งยืน Green Key (ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม): โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จำนวน 56 แห่งในยุโรปและอเมริกาได้รับรางวัล
 • สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 38 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทินัม 11 แห่ง และระดับทอง 27 แห่ง )
 • เกียรติบัตรรับรองการจัดลำดับด้านความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 10 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง 6 แห่ง ระดับเงิน 3 แห่ง และระดับทองแดง 1 แห่ง)
 • ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: โรงแรม 6 แห่งในตะวันออกกลางและเอเซีย และโรงงาน 1 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง
 • ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย HACCP: โรงแรม 18 แห่งในตะวันออกกลางและเอเซีย และโรงงาน 1 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

Disclaimer: THE USE BY MINOR INTERNATIONAL PLC. OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF MINOR INTERNATIONAL PLC. BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.