บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์

กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)

อายุ

69 ปี (เกิดปี 2497)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • M.A., International Law & Finance, George Washington University - National Law Center สหรัฐอเมริกา
 • B.A., George Washington University สหรัฐอเมริกา
 • Associate Electrical Engineering - Cornell University สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน Kempinski Hotels
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอออน ริสค์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: -ไม่มี-