บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ เราจึงมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ รวมถึงการลงทุนในชุมชน เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีของสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รักษาความภักดีของลูกค้า และสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถให้กับบริษัท

การพัฒนาพนักงาน

การลงทุนในพนักงานของเราเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากพวกเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทของ เราส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ เรามุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรของเรามีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการเติบโตทางชีพตลอดจนการพัฒนาส่วนบุคคล รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานของเราสามารถดูได้ที่ส่วน “การพัฒนาบุคลากร” ใน รายงานของเรา

แนวปฏิบัติด้านแรงงาน

ไมเนอร์ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและจรรยาบรรณในสถานที่ทำงานด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด เรามีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมการจัดการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ สิทธิทางเพศ เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ สัญชาติ ความเชื่อและศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย อายุ และรสนิยมทางเพศ รายละเอียดการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของเรา สามารถดูได้ที่ส่วน “สิทธิมนุษยชน” ภายใต้ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ เราส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพอนามัย สุขภาพกาย สุขภาพใจและความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา สนับสนุนการเป็น Great Place to Work® และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา โดยเราได้พัฒนากรอบการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSMS) ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารและรับข้อแนะนำที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทำงาน

การพัฒนาชุมชน

ไมเนอร์มุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ เรายังปลูกฝังจิตสำนึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน รวมถึงสนับสนุนให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเราทั่วโลกดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชน หน่วยงานปฏิบัติการของเราในแต่ละพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการสำรวจและสอบถามสมาชิกชุมชน ตลอดจนถึงผู้นำชุมชน หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและข้อกังวลต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการตอบสนองประเด็นเหล่านั้น นอกจากนี้ ไมเนอร์ทำการติดตามกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและดำเนินการวัดผลตามกรอบการลงทุนในชุมชนของ Business for Societal Impact (B4SI) รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนของเราสามารถดูได้ที่ส่วน “การพัฒนาชุมชน” ใน รายงานของเรา