บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวขององค์กรควบคู่ไปกับของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง วิสัยทัศน์ของบริษัท ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยปัจจัยเหล่านี้ เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย และระบุประเด็นสำคัญร่วมของทั้งสองฝ่าย องค์ประกอบเหล่านี้ถูกผสานเข้ากับการดำเนินงานของไมเนอร์ เพื่อทำให้ธุรกิจของเราช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นต่อไป