บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ ยึดมั่นในวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การแจ้งเบาะแสเป็นการกระทำที่ส่งเสริมและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส พร้อมช่องทางในการแจ้งเบาะแสออนไลน์เกี่ยวกับการกระทำผิดทางจริยธรรมภายในบริษัทได้บนเว็บไซต์ในหน้านี้

นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท ได้อธิบายขั้นตอนการรายงานเบาะแสในกรณีที่สงสัยว่ามีการกระทำผิด รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการแจ้งเบาะแส ตลอดจนกรอบการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดทางจริยธรรมภายในบริษัทได้โดยไม่ต้องกังวล

การแจ้งเบาะแสเป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้รายงานการกระทำผิดที่เกิดขึ้นภายในบริษัทผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการและถือเป็นความลับ

การแจ้งเบาะแสเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรและการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ หากมีข้อสงสัยในพฤติกรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดในเรื่องต่อไปนี้

 • การทุจริตและการยักยอก
 • การติดสินบนและการคอร์รัปชั่น
 • การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ (ในประเทศหรือระหว่างประเทศ)
 • การละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายหรือระเบียบอื่นใดของบริษัท
 • การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก หรือการจัดการอย่างไม่เหมาะสม
 • การกลั่นแกล้งหรือคุกคาม
 • การขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การใช้เงินหรือทรัพยากรของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การบัญชี - การละเมิดการควบคุมภายในทางการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการพยายามหรือการหลีกเลี่ยงการควบคุมภายในทางการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีของบริษัท
 • การใช้อำนาจในทางที่ผิด และ
 • การเอาผิดพนักงานที่แจ้งเบาะแส

การกระทำผิดยังรวมถึงการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัย การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยการกระทำความผิดหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือกำลังเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต

 • สมาชิกในทีม – ทุกๆ คนที่ทำงานในนามของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานภายใต้สัญญาจ้าง พนักงานฝึกหัด นักศึกษาฝึกงาน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอดีต และ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ – ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้ร่วมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่ยอมรับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย”)

การรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกในทีม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า "จรรยาบรรณ") หรือข้อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แจ้งเบาะแสควรให้ข้อมูลโดยละเอียดซึ่งรวมถึงวัน เวลา สถานที่ และสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันความสงสัยนั้น แต่ควรส่งรายงานโดยสุจริตเสมอ ทั้งนี้ อาจส่งเป็นแฟ้มข้อความและรูปภาพประกอบได้

โปรดดูรายละเอียดในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสด้านล่าง

การแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตนสามารถกระทำได้ บริษัทจะเคารพและคุ้มครองตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนทั้งในขณะที่รายงาน ขณะที่ติดต่อกับผู้รับแจ้งเบาะแสในระหว่างกระบวนการสอบสวน และรวมถึงภายหลังจากที่เรื่องถึงที่สุดแล้ว

บริษัทมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส จะมีผู้รับรายงานหรือผู้จัดการเรื่องนั้นๆเท่านั้นที่ทราบ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานบังคับตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแสโดยเจตนาอันดี หากปรากฏว่าภายหลังจากการสอบสวนแล้วไม่พบข้อมูลยืนยันว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น บริษัทก็จะไม่ดำเนินการเอาผิดใดๆ กับผู้แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จโดยมีเจตนามุ่งร้ายหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเอาผิดกับบุคคลนั้นๆ เป็นรายกรณีไป

เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้สรุปขั้นตอนการตรวจสอบรายงานที่ส่งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การรับรายงาน เมื่อได้รับรายงาน (ที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรืออื่นใด) รายงานนั้นจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
 • การประเมิน หากเบาะแสนั้นมีข้อมูลเพียงพอ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะทำการประเมินเบื้องต้นเพื่อยืนยันว่าเบาะแสนั้นมีมูลความจริงเป็นรายงานที่ถูกต้อง ประเมินเรื่องราว และวางแผนการสอบสวน ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เป็นเหตุอันควรให้สอบสวนได้ ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่เปิดเผยตัวตนควรให้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสอาจจะติดต่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่มี
 • การสอบสวน คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะมอบหมายการสอบสวนให้กับบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ความเร่งด่วน และความซับซ้อนของเรื่อง เมื่อการสอบสวนได้ข้อสรุป  รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส คณะกรรมการอาจนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ หรือจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
 • การดำเนินการ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาดำเนินการกับผู้กระทำผิด และส่งข้อมูลให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับแจ้งผลการสอบสวนภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ

ในขั้นตอนการสอบสวน บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ ซึ่งรวมถึงการยืนยันการรับรายงาน การขอข้อมูลเพิ่มเติม การยืนยันว่าบริษัทได้เริ่มการสอบสวน ผลการสอบสวน ตลอดจนการดำเนินการที่เกิดขึ้น บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบในระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนอยู่ และจะพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
แบบฟอร์ม
หากต้องการแจ้งเบาะแส โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

โปรดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

หากมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแจ้งได้ที่ feedback channel
*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
คุณสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่ Text file, picture (jpg.)
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Privacy Statement
PRIVACY STATEMENT ON ENQUIRIES
Data Controller

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC CO. LTD

Address: 88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok Metropolis 10110, Thailand.
Purpose
 1. To receive feedback about the company.
 2. To manage communications, provide information and respond to general requests from users through the channels available for this purpose on the website or other Contact Us functions.
Lawful Basis For Processing
 1. Legitimate interest.
 2. Consent.
Recipients
 1. Entities of Minor International related to the product or service provided.
 2. Entities of Minor International, in order to obtain information related to your request

All these entities can be found on our full Privacy Statement.

Rights

Access, rectification, erasure, restriction, objection to the processing and portability of the data. To learn more about our data protection practices please refer to the full Privacy Statement: https://www.minor.com/en/privacy-statement