บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานของไมเนอร์สู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2

กลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2:

 1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการดำเนินงานต่างๆ เช่น การติดตั้งระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงาน การอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ การปรับปรุงอาคาร รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและฝึกอบรมพนักงานให้ประหยัดพลังงานผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 2. การเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification)
  เปลี่ยนการใช้พลังงานในตัวอาคารมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น เปลี่ยนจากระบบทำความร้อนจากก๊าซธรรมชาติไปเป็นการใช้ปั๊มความร้อน และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 3. การผลิตพลังงานหมุนเวียน
  เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะจากการติดตั้งและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และพิจารณาใช้เครื่องหมักก๊าซชีวภาพ (Biodigesters) ในการจัดการขยะอินทรีย์และผลิตก๊าซชีวภาพ
 4. การจัดหาพลังงานทดแทน
  จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในตลาดที่สามารถเข้าถึงได้
 5. การชดเชยคาร์บอนและใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)
  พิจารณาจัดซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ในตลาดซึ่งไม่สามารถจัดซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดโดยตรงได้ โดยการชดเชยคาร์บอน (Carbon offset) จะได้รับการพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

รูปแบบการประกอบธุรกิจโรงแรมและอาหารของเราส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 มีสัดส่วนสูงสุด โดยส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนรูปแบบต่างๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์นม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่ไมเนอร์จะเข้าไปควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ได้นั้นมีจำกัด ในปี 2567 เราตั้งเป้าที่จะทำการวิเคราะห์รายละเอียดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 เพื่อมองหาโอกาสในการปรับปรุงและขยายการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมเหล่านี้ เรายังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และแบรนด์พันธมิตรของเราในการปรับปรุงความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตลอดซัพพลายเชน

การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

ไมเนอร์สื่อสารความคาดหวังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับซัพพลายเออร์ โดยเริ่มจากการประเมินความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกระตุ้นการลดก๊าซเรือนกระจกในซัพพลายเชน ในปี 2566 เราเริ่มต้นเจรจากับกลุ่มซัพพลายเออร์เนื้อสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทยเพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นของไมเนอร์ที่จะเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทำความเข้าใจแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซัพพลายเออร์เหล่านี้ นอกจากนี้ไมเนอร์ยังได้ติดต่อกับซัพพลายเออร์รายใหญ่ของไมเนอร์ ฟู้ด ในต่างประเทศ และแบรนด์หลักของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เพื่อขอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ในปี 2567 เรามีแผนที่จะขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และโปรตีนและซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์รายอื่นๆ เพิ่มเติม

แฟรนไชส์

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในปี 2567 เรามีแผนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด เพื่อสื่อสารแผนของไมเนอร์ในการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

นอกจากนี้ ไมเนอร์กำลังสร้างความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจของเราเพื่อเร่งการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการแบ่งปันข้อมูล การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการขยะ ตัวอย่างเช่น เราได้ร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เช่าบางรายเพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมองหาโอกาสในการลดการเกิดของเสีย

การจัดการน้ำ

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะดูแลทรัพยากรน้ำโดยผ่านการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงการทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งจากการดำเนินงานของเราได้รับการดูแลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ระบุในกฎระเบียบของท้องถิ่น

โดยแนวปฏิบัติของเราเพื่อการอนุรักษ์น้ำประกอบด้วย:

 • ทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำในโรงแรมและร้านอาหารของเรา
 • ระบบรีไซเคิลน้ำทิ้งที่ไม่ปนเปื้อน (grey water) - เราทำการนำน้ำทิ้งที่ไม่ปนเปื้อนมาใช้กับสวนและการทำความสะอาดพื้นที่ในกรณีที่สามารถทำได้
 • มีแนวปฏิบัติเพื่อให้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่นการตรวจสอบปริมาณผ้าที่เหมาะสมในการซักแต่ละครั้งเพื่อลดความเข้มข้นของน้ำต่อกิโลกรัมของผ้าที่ซัก
 • จัดโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อตรวจหาและแก้ไขจุดที่น้ำรั่วไหลได้อย่างทันท่วงที
การจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ

นอกจากการจัดการน้ำแล้ว เรายังดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเรารวมถึงชุมชนที่เราให้บริการ โดยเราใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของสถาบันทรัพยากรโลกในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านน้ำให้กับโรงแรมและโรงงานผลิตของเราในพื้นที่ต่าง ๆ จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน้ำที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของเราในแต่ละพื้นที่ และเมื่อพื้นที่ใดได้รับการระบุว่าอาจมีความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับน้ำ เราจะมีการจัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ดังกล่าว

การจัดการขยะ

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะให้ได้ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยการดำเนินมาตรการและโปรแกรมเพื่อลดการใช้บรรจุภัณ หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว เพิ่มการรีไซเคิล ลดปริมาณอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหาร รวมถึงนำอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

การจัดการขยะอาหารถือเป็นความท้าทายที่ซับซ้อน แต่ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงโดยผ่านความร่วมมือ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมแห่งการอนุรักษ์

การลดปริมาณอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหารในซัพพลายเชนของเรา

ไมเนอร์ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการลดปริมาณอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหาร โดยใช้ทั้งกับไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมจัดการซัพพลายเชนของเรา

 • การวางแผนจัดซื้อ: นำโปรแกรมมาใช้เพื่อให้คำสั่งซื้อและการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องมีความแม่นยำมากขึ้น
 • การจัดการคลังสินค้า: มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ในการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหารมีน้อยที่สุด
 • การขนส่ง: มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ในการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร และการฝึกอบรมพนักงานขับรถเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณอาหารที่สูญเสียไป และขยะอาหารระหว่างการขนส่งมีน้อยที่สุด
 • การปฏิบัติงาน: ขยะอาหารและต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายได้รับการตรวจสอบเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์โดยเทียบกับเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มขึ้นใด ๆ ก็ตามจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • การจัดการกระบวนการกำจัดขยะ: ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ซื้อส่วนผสมต่าง ๆ ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (แทนการกำจัดทิ้ง) รวมถึงการนำไปเป็นอาหารสัตว์
นำน้ำมันจากการปรุงอาหารไปผลิตไบโอดีเซล

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วจากร้านอาหารทั้งหมดของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยจะได้รับการจัดการผ่านทางพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

ไมเนอร์มีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวม โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการรับรองซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล เป้าหมายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความยั่งยืนกลายเป็นองประกอบหลักของการปฏิบัติงาน โดยโรงแรมของไมเนอร์ได้รับการรับรองในหลายมาตรฐาน เช่นการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ISO 50001 (การจัดการพลังงาน) มาตรฐานอาคารที่เน้นความยั่งยืน (BREEAM) มาตรฐานการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LEED) มาตรฐานอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Key – Eco Label) และมาตรฐานการเป็นโรงแรมเพื่อความยั่งยืน (Hoteles más Verdes) สำหรับรายการการรับรองทั้งหมดที่ไมเนอร์ได้รับ ได้แสดงไว้แล้วในส่วน "สมาชิกและประกาศนียบัตร" ของ ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2566

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนทางธุรกิจของไมเนอร์และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะบริษัทที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติทั้งสำหรับโรงแรมและซัพพลายเชน เราตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องดูแลระบบนิเวศ ไมเนอร์ให้ความสำคัญกับความพยายามในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการความท้าทายที่เชื่อมโยงกันของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมเนอร์ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบโดยใช้กรอบการทำงานว่าด้วยมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures: TNFD) โดยเราเน้นไปที่สถานที่ตั้ง เช่น โรงแรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ หรือ nature-based hotel ซึ่งถือว่ามีศักยภาพมากในการส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีเป้าหมายในการลดความเสียหายต่อระบบนิเวศให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านการใช้ กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่จัดทำขึ้นตามแนวทาง LEAP ของ TNFD ซึ่งกรอบดังกล่าวเป็นแนวทางให้กับโรงแรมของเราในเรื่องต่อไปนี้:

 • การระบุประเภทของระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งโรงแรมตั้งอยู่
 • การประเมินผลกระทบและการพึ่งพาอาศัยที่โรงแรมมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การประเมินความเสี่ยงและโอกาสการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
 • การพัฒนาโครงการริเริ่มและแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ค้นพบดังกล่าว

ไมเนอร์พยายามปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น รักษาบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศไว้ และส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบผ่านหลายโครงการริเริ่มด้านการอนุรักษ์ สำหรับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ความพยายามของเราในด้านการอนุรักษ์ สามารถเข้าดูได้จากส่วน "การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ" ซึ่งอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ส่วนรายละเอียดโครงการริเริ่มต่าง ๆ ได้แสดงไว้แล้วในส่วน "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ซึ่งอยู่ในข้อมูลประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน