บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการนำแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guidelines) และระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) มาปรับใช้ โดยคาดหวังว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมีความเข้าใจและนำมาถือปฏิบัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หลักการทั้ง 5 หมวดนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) (และหลักเกณฑ์อื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต) เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้ระบบบริหารจัดการเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ

บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติฯ แล้ว 2 ครั้ง ในปี 2562 และปี 2565 ใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จากผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2564 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) การประเมินจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 6 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการในระดับภูมิภาคและส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายของการลงทุน