บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว แนวทางกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ร่วมด้วยกฎบัตร และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดกรอบในการกำกับดูแล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักว่า อาจมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนแนวทางกำกับดูแลกิจการทุกปี หรือทบทวนตามความจำเป็น