บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ทุ่มเทกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไมเนอร์จัดทำนโยบาย กรอบการทำงาน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวทางดังกล่าว

การกำกับดูแลกิจการ

ไมเนอร์ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีธรรมาภิบาลช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง เช่น การบริหารทางการเงินที่ผิดและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายต่างๆ ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ความโปร่งใส และความไว้วางใจจากทั้งนักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไมเนอร์เปิดเผยบนเว็บไซต์ของเรา

การบริหารความเสี่ยง

ไมเนอร์บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทมีการส่งเสริมและเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ การบริหารความเสี่ยง

สิทธิมนุษยชน

ไมเนอร์มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสนับสนุนหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายได้รับการเคารพสิทธิตามแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรา เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและซัพพลายเชนของเรา โดยยึดมั่นในมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมกัน นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดกว้าง โดยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศ ด้วยการที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทอื่นซึ่งไมเนอร์เป็นเจ้าของและควบคุม เราได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรานำหลักการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมเนอร์ได้จัดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุปัญหาสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานและซัพพลายเชนของเรา กระบวนการดังกล่าวช่วยให้เราสามารถทำการแก้ไขช่องว่างที่อาจมีอยู่ ตลอดจนดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท

ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ทำงานร่วมกับหลายส่วนงานอย่างสม่ำเสมอผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของเรา เช่นให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนซึ่งได้จากช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน แนวทางการทำงานร่วมกันสองฝ่ายเช่นนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไมเนอร์ที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินงานตามหลักจริยธรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของเราไม่เพียงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ทั้งค่านิยมเรื่องความเคารพซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส

การบริหารจัดการซัพพลายเชน

โครงการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เราเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนตลอดซัพพลายเชนโดยตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่งการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบกับซัพพลายเออร์

คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดและผุ้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยธุรกิจ มีหน้าที่ชี้แนะการพัฒนาและการดำเนินการของโปรแกรมบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประชุมกันทุก 3 เดือนเพื่อวางกลยุทธ์ ติดตามความคืบหน้า ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ ไมเนอร์วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน ESG ระดับประเทศและเฉพาะภาคธุรกิจมาใช้พื่อระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในซัพพลาย ไมเนอร์เลือกที่จะใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาวัตถุดิบที่เน้นความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักจริยธรรม คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูรายละเอียดแนวทางของโปรแกรมการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบ

ไมเนอร์ทุ่มเทในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุกเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเรา อกจากนี้ เรายังให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า ในขณะที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างชื่อเสียงของเรา แต่ยังส่งเสริมความภักดีของลูกค้าอีกด้วย