บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560
ไฟล์ PDF: 14.58 MB
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
ไฟล์ PDF: 14.28 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2548

แบบรายงาน 56-1

ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2560
แบบรายงาน 56-1 ปี 2559
แบบรายงาน 56-1 ปี 2558
แบบรายงาน 56-1 ปี 2557
แบบรายงาน 56-1 ปี 2556
แบบรายงาน 56-1 ปี 2555
แบบรายงาน 56-1 ปี 2554
แบบรายงาน 56-1 ปี 2553
แบบรายงาน 56-1 ปี 2552
แบบรายงาน 56-1 ปี 2551
แบบรายงาน 56-1 ปี 2550
แบบรายงาน 56-1 ปี 2549
แบบรายงาน 56-1 ปี 2548
แบบรายงาน 56-1 ปี 2547
แบบรายงาน 56-1 ปี 2546
แบบรายงาน 56-1 ปี 2545
แบบรายงาน 56-1 ปี 2544
แบบรายงาน 56-1 ปี 2543