บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2564

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 824,844,497 15.89
2. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 495,800,851 9.55
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 443,762,228 8.55
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 362,449,436 6.98
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 217,919,899 4.20
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 202,186,600 3.89
7. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 168,969,095 3.25
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 146,274,703 2.82
9. สำนักงานประกันสังคม 105,308,759 2.03
10. BANQUE PICTET & CIE SA 91,775,049 1.77

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด