บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 06 มีนาคม 2567

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวไฮเน็ค1 1,927,227,389 33.99
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด3 611,709,051 10.79
3. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 555,384,428 9.80
4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 195,343,500 3.45
5. The Bank of New York Mellon 149,859,715 2.64
6. State Street Bank Europe Limited 136,055,098 2.40
7. สํานักงานประกันสังคม 72,838,859 1.28
8. Raffles Nominees (Pte) Limited 63,237,085 1.12
9. นาง สมพร โอสถานุเคราะห์ 48,438,298 0.85
10. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด 41,617,909 0.73

หมายเหตุ:

1 การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

3 ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการตรวจสอบจํานวนหุ้นที่ถูกออกเป็น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr