บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 890,780,340 15.92
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 616,167,255 11.01
3. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 537,090,652 9.60
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 366,005,961 6.54
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 191,594,551 3.42
6. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 182,774,243 3.27
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 171,016,090 3.06
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 153,318,086 2.74
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 144,523,228 2.58
10. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 113,004,159 2.02