บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 824,844,497 15.50
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 618,449,035 11.62
3. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 497,600,851 9.35
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 335,993,604 6.31
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 175,176,600 3.29
6. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 169,210,671 3.18
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 155,386,860 2.92
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 119,411,335 2.24
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 118,795,293 2.23
10. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 108,373,597 2.04

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด