บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 727,767,680 15.76
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,486,608 9.95
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 429,919,683 9.31
4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 365,954,851 7.92
5. Credit Suisse AG, Singapore Branch 200,200,000 4.33
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 156,040,048 3.38
7. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 149,019,321 3.23
8. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 137,315,166 2.97
9. สำนักงานประกันสังคม 118,137,319 2.56
10. BANQUE PICTET & CIE SA 101,624,850 2.20

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด