บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 727,767,680 15.76
2. UBS AG Singapore Branch 591,374,383 12.80
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 383,153,783 8.30
4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 365,954,851 7.92
5. Credit Suisse AG, Singapore Branch 200,250,270 4.34
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 120,713,390 2.61
7. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 120,029,321 2.60
8. State Street Europe Limited 102,153,378 2.21
9. BANQUE PICTET & CIE SA 101,364,550 2.19
10. สำนักงานประกันสังคม 100,192,459 2.17

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด