บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
2559 2560 2561 2562 2563
(Pre-TFRS 16)
2563
(Post-TFRS 16)
งบการเงินรวม (ล้านบาท) ขายสุทธิ 51,152 55,001 74,938 119,023 55,954 55,954
รายได้รวม 56,973 58,644 78,620 129,889 58,232 58,232
กำไรขั้นต้น 31,710 34,893 46,127 60,625 NA 8,700
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 13,229 12,273 14,634 26,283 (10,627) 546
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 9,447 8,164 8,908 17,369 (20,253) (17,696)
กำไรสุทธิ 6,590 5,415 4,508 10,698 (20,713) (21,407)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 4,576 5,415 5,728 7,061 (18,830) (19,389)
สินทรัพย์รวม 108,453 119,100 268,081 254,184 NA 362,327
หนี้สินรวม 67,656 68,596 185,780 168,316 NA 286,003
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 49,832 50,163 126,894 112,373 NA 136,339
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 40,797 50,504 82,301 85,868 NA 76,324
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 6,494 6,585 7,360 14,766 NA (2,500)
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) อัตรากำไรขั้นต้น 57.46 58.83 56.27 45.23 15.55 15.55
อัตรากำไรสุทธิ 11.57 9.23 5.73 8.24 NM NM
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.37 4.76 2.33 4.10 (7.62) (6.94)
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 17.00 11.86 6.79 12.72 (23.98) (26.40)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.22 0.99 1.54 1.31 NA 1.79
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.03 0.89 1.33 1.19 NA 1.70
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.55 1.25 2.10 1.80 NA 3.40
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.50 1.22 0.93 2.04 (4.56) (4.71)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 1.04 1.22 1.19 1.25 (4.18) (4.29)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 9.25 10.93 17.82 18.59 14.73 14.73
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.35 0.40 0.40 N/A - -
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 23.40 32.81 33.49 N/A - -
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,621,828 4,621,828 4,618,914 4,849,860 5,887,816 5,887,816
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,410,368 4,618,914 4,618,914 4,619,005 5,182,335 5,182,335
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 4,406,519 4,441,818 4,618,914 4,618,942 4,857,563 4,857,563
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - - -
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:            
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 192,187 - - 230,849 466,389 466,389
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน - - - - - -

หมายเหตุ :

    1. การคำนวณอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี้
    2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    3. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
      และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564