บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
2560 2561 2562 2563
(Post-TFRS 16)
2564
(Post-TFRS 16)
งบการเงินรวม (ล้านบาท) ขายสุทธิ 55,001 74,938 119,023 55,954 69,481
รายได้รวม 58,644 78,620 129,889 58,232 76,003
กำไรขั้นต้น 34,893 46,127 60,625 8,700 38,183
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 12,273 14,634 26,283 546 11
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 8,164 8,908 17,369 (17,696) (8,827)
กำไรสุทธิ 5,415 4,508 10,698 (21,407) (13,167)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 5,415 5,728 7,061 (19,389) (9,314)
สินทรัพย์รวม 119,100 268,081 254,184 362,327 369,633
หนี้สินรวม 68,596 185,780 168,316 286,003 290,140
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 50,163 126,894 112,373 136,339 133,381
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 50,504 82,301 85,868 76,324 79,492
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 6,585 7,360 14,766 (2,500) 13,026
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) อัตรากำไรขั้นต้น 58.83 56.27 45.23 15.55 31.76
อัตรากำไรสุทธิ 9.23 5.73 8.24 NM NM
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.76 2.33 4.10 (6.94) (3.60)
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 11.86 6.79 12.72 (26.40) (16.90)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.99 1.54 1.31 1.79 1.68
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.89 1.33 1.19 1.70 1.44
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.25 2.10 1.80 3.40 3.33
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.22 0.93 2.04 (4.71) (2.83)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 1.22 1.19 1.25 (4.29) (2.06)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 10.93 17.82 18.59 14.73 15.25
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.40 0.40 N/A - -
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 32.81 33.49 N/A - -
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,621,828 4,618,914 4,849,860 5,887,816 5,997,928
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,618,914 4,618,914 4,619,005 5,182,335 5,213,770
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 4,441,818 4,618,914 4,618,942 4,857,563 5,263,156
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม - - 230,849 466,389 545,663
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน - - - - -

หมายเหตุ :

    1. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    2. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
      และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564