บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
สัดส่วนกำไรสุทธิปี 2561
2557 2558 2559 2560
(ปรับปรุงใหม่)
2561
งบการเงินรวม (ล้านบาท) ขายสุทธิ 37,228 42,345 51,152 55,001 74,938
รายได้รวม 39,787 48,014 56,973 58,644 79,328
กำไรขั้นต้น 23,299 26,225 31,710 34,893 46,127
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 8,849 11,908 13,229 12,273 15,685
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 6,044 8,846 9,447 8,164 9,959
กำไรสุทธิ 4,402 7,040 6,590 5,415 5,445
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 4,333 4,705 4,576 5,415 5,957
สินทรัพย์รวม 74,279 98,382 108,453 119,100 267,700
หนี้สินรวม 44,255 61,670 67,656 68,596 184,626
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 34,082 45,473 49,832 50,163 126,894
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 30,024 36,711 40,797 50,504 83,074
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 4,785 2,499 6,494 6,585 7,360
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) อัตรากำไรขั้นต้น 58.85 58.01 57.46 58.83 56.27
อัตรากำไรสุทธิ 11.06 14.66 11.57 9.23 6.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.55 8.15 6.37 4.76 2.82
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 15.47 21.10 17.00 11.86 8.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.14 1.24 1.22 0.99 1.53
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.91 1.13 1.03 0.89 1.31
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.30 1.57 1.55 1.25 2.07
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 1.60 1.50 1.22 1.18
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 0.98 1.07 1.04 1.22 1.29
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 7.50 8.34 9.25 10.93 17.99
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 31.82 21.89 23.40 32.81 33.93
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,201,634 4,641,789 4,621,828 4,621,828 4,621,828
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,001,557 4,402,312 4,410,368 4,618,914 4,618,914
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 4,401,708 4,402,365 4,406,519 4,441,818 4,618,914
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 200,064 199,512 192,187 - -
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน - - - - -

หมายเหตุ :

    1. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    2. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มซัน อินเตอร์เนชั่นแนล, โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และไมเนอร์ ดี เค แอล จำนวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีอัตราร้อยละ 32.75
    3. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิโวลี, เบร็ดทอล์ค, กลุ่มโอ๊คส์ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ จำนวน 2,014 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
    4. หากไม่นับรวมส่วนขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป, กลุ่มโอ๊ค, เงินลงทุนในราณี, แกรบบ์ ไทย และเบนิฮานา จำนวน 512 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2561 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีอัตราร้อยละ 31.02
    5. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562