บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก (Global Stakeholder Privacy Statement)

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Minor International) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการคุ้มครองตามกฎหมาย

การใช้งานฟังก์ชันใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และ/หรือการยอมรับคำแถลงนี้ เช่น ในการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราการเริ่มต้นใช้งานในฐานะผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ ท่านเข้าใจและรับทราบว่าเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงนี้

ท่านจำเป็นต้องอ่านคำแถลงนี้ร่วมกับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือคำแถลงว่าด้วยการประมวลผลที่ยุติธรรมอื่นใดที่เราอาจจัดทำขึ้นในบางสถานการณ์ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านตระหนักถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของท่าน คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลบล้างคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ดังกล่าว หน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยในกลุ่มธุรกิจของเราอาจใช้ข้อมูลของท่านต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องศึกษาคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและประกาศของแต่ละธุรกิจที่ท่านติดต่อด้วย

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เช่น ผู้จัดจำหน่ายและผู้ขาย พันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ตราสารทุน พันธมิตรสื่อ ผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลทั่วไป

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ในรูปแบบเป็นชั้นๆ (layered format) เพื่อให้คุณสามารถคลิกผ่านไปยังเฉพาะจุดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. ผู้ควบคุมข้อมูล

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนั้น การกล่าวถึง “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องในไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้บริการฯ ใด ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้

ผู้ควบคุมข้อมูลของเว็บไซต์นี้ คือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง privacy.corporate@minor.com

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กและผู้เยาว์และเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการชักชวนหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นอกจากจะได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมความยินยอม ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายโปรดอย่าให้บุตรหลานของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอินและแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) (“บริการฯ”) ซึ่งทำให้ท่านเข้าถึงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้เมื่อท่านใช้บริการดังต่อไปนี้ของเรา

 • บริการออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) เว็บและแอปพลิเคชันมือถือ หน้าเพจโซเชียลมีเดีย ข้อความอีเมลในรูปแบบ HTML หรือ
 • การปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ เมื่อท่านเยี่ยมชมสำนักงานของเรา ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์อื่น ๆ

เราใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากและที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงผ่านเว็บไซต์นี้

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ทางออนไลน์ เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางของผู้จัดจำหน่ายของเรา สมัครรับจดหมายข่าว หรือส่งแบบฟอร์มออนไลน์ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบออฟไลน์เมื่อท่านเยี่ยมชมสำนักงานของเรา หรือใช้บริการต่างๆ ภายในกลุ่มธุรกิจของเรา
 • เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบอัตโนมัติมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) เกี่ยวกับอุปกรณ์ การเรียกดู และรูปแบบของท่านโดยอัตโนมัติ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูคำแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อท่านเยี่ยมชมสำนักงานของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของสถานที่ให้บริการดังกล่าว
 • บุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเครือข่าย
คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อาจมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราใช้ข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุอันชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเหตุต่างๆ นั้นเป็นไปตามด้านล่างนี้

เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในคณะกรรมการ บุคลากรหลัก และข้อมูลขององค์กร การเตรียมการรายงานด้านการเงิน การตรวจสอบความเสี่ยง และภาษี และการดูแลระบบธนาคารและสินเชื่อของเรา
 • การพัฒนาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การรักษาฐานข้อมูลของผู้ถือหุ้น นักลงทุนปัจจุบันและผู้ที่จะเป็นนักลงทุนนักวิเคราะห์ตราสารทุน และข้อมูลการติดต่อพันธมิตร การจัดการคำร้องขอข้อมูล ความยินยอมสำหรับจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนทางอีเมล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ
 • การปรับปรุงบริการของเรา เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา
 • การรักษาห่วงโซ่อุปทานของเรา เช่น การจัดการฐานข้อมูลของผู้ขายภายในองค์กรของเรา
 • การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสื่อ ผู้มีอิทธิพลและผู้นำความคิดเห็นที่สำคัญ รัฐบาลและบุคคลอื่น ๆ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการนำเสนอ
 • การจัดการนโยบายการประกันภัยของเราและการจัดการการเคลม
 • การส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของเรา เช่น การรายงานความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน และการสนับสนุนโครงการอาสา
 • การโต้ตอบการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือการฟอกเงิน การสืบสวนของตำรวจ และกฎระเบียบด้านบริษัท
 • การรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย และคุ้มครองทรัพย์สินและลูกจ้างของไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group)
เว็บไซต์นี้

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ การสอบถาม และการแจ้งเบาะแส เพื่อรับและตอบกลับข้อเสนอแนะ การร้องขอข้อมูลและการร้องเรียนการแจ้งเบาะแสของท่าน เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้ คือ ความยินยอมของท่านและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ชุมชนการลงทุน (investment community) การให้ข้อมูลและการจัดการการสมัครรับอีเมลแจ้งเตือน เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้ คือ การปฏิบัติตามสัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และความยินยอมของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่อัตลักษณ์ถูกลบออกไป (“ข้อมูลรวม”)

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการเงิน (รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท การลงทุน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร)
 • ข้อมูลประชากร (เช่น อายุ เพศ ประเทศ และภาษาที่ต้องการ)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการตอบสนองคำขอของท่าน
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และข้อมูลติดต่อที่ทำงาน)
 • สำเนาการติดต่อของท่านหากท่านติดต่อเรา
 • ข้อเสนอแนะและการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด คีย์การ์ด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์และเครือข่ายของเรา และ
 • ข้อมูลตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลใดเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบความเสี่ยงภายในของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน เช่น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

เป้าหมายของเราคือให้บริการฯ ในระดับสูงสุดแก่ท่าน และในการดำเนินการดังกล่าวเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่อไปนี้

 • ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอื่น ๆ บริษัทในเครือ และบริษัทลูกภายในไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดการข้อเสนอแนะ การร้องขอข้อมูล การรักษาห่วงโซ่อุปทานของเรา และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ควบคุมร่วมกัน
 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ประเมินความยั่งยืนขององค์กรและผู้ที่จะเป็นนักลงทุน
 • ผู้ให้บริการ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างของผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทบัญชีและบริษัทตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษา นายหน้าประกันภัย และธนาคาร
 • หน่วยงานบริหารจัดการและหน่วยงานตำรวจ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานบริหารจัดการและหน่วยงานตำรวจภายใต้ข้อกำหนด เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา

เรากำหนดให้บุคคลภายนอกทุกคนต้องเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและเป็นไปตามคำสั่งของเราเท่านั้น

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเขตอำนาจอีกแห่ง ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังสถานที่ต่อไปนี้:

 • ประเทศที่สำนักงานบริษัทของเราตั้งอยู่
 • ประเทศที่เรามีการบริหารจัดการและประกอบธุรกิจร้านค้า และ / หรือสำนักงานขาย และ
 • ประเทศที่ผู้ให้บริการ ผู้ให้คำแนะนำ และที่ปรึกษาของเรา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาศัยอยู่ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปยังประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองในระดับใกล้เคียงกันโดยการใช้มาตรการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้ข้อสัญญาเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและช่วยให้สามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) สามารถใช้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลตลอดจนพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเจาะจงที่เราใช้เมื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย (ความสัมพันธ์ตามสัญญา)จะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญา และเมื่อความสัมพันธ์ตามสัญญานั้นสิ้นสุดลงจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลทางกฎหมาย (ตามกฎหมาย) จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นหน้าที่นี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) จะถูกเก็บไว้จนกว่าประโยชน์นี้จะสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภายใต้เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (การได้รับความยินยอม)จนกว่าความยินยอมนั้นจะถูกเพิกถอน ในกรณีของการสื่อสารทางการตลาดท่านสามารถเลือกไม่ให้มีการประมวลผลโดยอาศัยวิธีการที่ระบุไว้ในการสื่อสารแต่ละครั้ง

รายละเอียดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแง่มุมต่างๆ มีระบุอยู่ในคำแถลงการเก็บรักษาของเรา ซึ่งท่านสามารถขอจากเราได้โดยติดต่อเรา

ในบางสถานการณ์ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยทั่วไปเรียกว่า “การขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แต่เราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านให้กับเรา

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลได้สำเร็จ (โปรดดูด้านล่าง) ในกรณีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นไปได้เมื่อท่านได้ทำการร้องขอเข้ามา

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานนี้ เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดขายตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 1. หากท่านต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล
 2. ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น
 3. ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไปเนื่องจากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้ง ใช้ หรือ ต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมาย
 4. ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สำคัญกว่าหรือไม่

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอก เราจะจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอกที่ท่านได้เลือกในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและอ่านได้โดยเครื่อง โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ให้ความยินยอมในตอนแรกให้เราใช้หรือโดยที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับท่าน

การขอถอนความยินยอม

การขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่มีการดำเนินการก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางอย่างแก่ท่านได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าวเมื่อท่านถอนความยินยอมของท่าน

หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับได้โดยไปที่ [หน้ายกเลิกการสมัคร] หรือทำตามคำแนะนำในอีเมลใดๆ ที่ท่านได้รับจากเรา

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเรา

ทางอีเมล: privacy.corporate@minor.com หรือ
ทางไปรษณีย์: เลขที่ 88 อาคารเดอะ ปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

สิ่งที่เราอาจต้องขอจากท่าน

เราอาจต้องขอข้อมูลจำเฉพาะจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน) ทั้งนี้ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้การตอบกลับของเราเร็วขึ้น

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลหากคำขอของท่านไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้และเราจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนหรือภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนด ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านได้ส่งคำร้องขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ถูกใช้ หรือเข้าถึงด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทราบ โดยพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของเราเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาความลับ

เราได้จัดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่น่าสงสัยและจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดหากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน) และเทคนิคอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) (ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่ชัดเจนซึ่งใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา) ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่บอกเราว่าท่านใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราอย่างไร เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน เราอาจใช้คุกกี้ถาวร (persistent cookie) (คุกกี้ที่ยังคงเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ของท่าน) เพื่อบันทึกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้เราสามารถจดจำท่านได้หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์พยายามติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนไซต์นี้ ได้แก่

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจะตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว

หากท่านต้องการปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่

 • Google AdWords - https://adssettings.google.com/authenticated
 • Facebook Pixel - ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน
 • การโฆษณาบน Twitter - ท่านสามารถปิดการใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งได้ผ่านการตั้งค่า Twitter ของท่านโดยไปที่ส่วน "เนื้อหาโปรโมท" และ "การปรับเปลี่ยนในแบบของท่าน"
 • Google Analytics - ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

ท่านรับรองได้ว่าท่านได้แจ้งบุคคลภายนอกเจ้าของข้อมูลที่ท่านให้ ให้ทราบถึงประเด็นที่กล่าวถึงในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านได้มีการให้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ท่านรับประกันได้ว่าได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่ไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) หรือกับบุคคลภายนอก

เรามีการทบทวนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ท่านจะเห็นวันที่ที่มีการแก้ไขคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดและยังเป็นวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ การใช้บริการของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไขในครั้งนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy.corporate@minor.com.

สิ่งสำคัญคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเรา