บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2566 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและด้อยสิทธิ (MINT23PA)
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • อายุของหุ้นกู้
  ไม่มีกำหนดอายุ
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  10,500,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  10,500,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  10 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  10 กุมภาพันธ์ 2571
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  6.10% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจากนั้นจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  BBB+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2566 ชุดที่ 4 (MINT356A)
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  12 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  23 มิถุนายน 2566
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  23 มิถุนายน 2578
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.45% ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 23 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A (stable) จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2566 ชุดที่ 3 (MINT336A)
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  23 มิถุนายน 2566
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  23 มิถุนายน 2576
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.22% ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 23 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A (stable) จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2566 ชุดที่ 2 (MINT286A)
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  5 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  500,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  500,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  23 มิถุนายน 2566
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  23 มิถุนายน 2571
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.63% ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 23 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A (stable) จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  3 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,500,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,500,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  23 มิถุนายน 2566
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  23 มิถุนายน 2569
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.16% ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 23 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A (stable) จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #1/2565 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและด้อยสิทธิ
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • อายุของหุ้นกู้
  ไม่มีกำหนดอายุ
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  13,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  13,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  7 กันยายน 2565
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  7 กันยายน 2570
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  6.10% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจากนั้นจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุก 6 เดือน (วันที่ 7 มีนาคม และวันที่ 7 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้)
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  BBB+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
 • อายุของหุ้นกู้
  5 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  2,230,970,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  2,230,970 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2570
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.60 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 24 กันยายน
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
 • อายุของหุ้นกู้
  4 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  2,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  2,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2569
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.30 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 24 กันยายน
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
 • อายุของหุ้นกู้
  3 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  2,769,030,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  2,769,030 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2568
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 24 กันยายน
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
 • อายุของหุ้นกู้
  3 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  2,769,030,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  2,769,030 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  24 มีนาคม พ.ศ. 2568
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 24 กันยายน
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  3 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  3,501,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  3,501,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.40 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 9 มกราคม และวันที่ 9 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายคือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  2 ปี
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  3,059,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  3,059,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ทุกวันที่ 9 มกราคม และวันที่ 9 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Bonds of Minor International Public Company Limited #2021 Guaranteed Senior Perpetual Capital Securities
 • Type of Bond
  US$ Guaranteed Senior Perpetual Capital Securities
 • Maturity
  Perpetual
 • Total value
  US$ 300,000,000
 • Issue date
  19 July 2021
 • First Call Date
  19 April 2026
 • Interest rate
  2.70% per annum, fixed rate and paid semi-annually until the First Reset Date
 • Interest Payment Date
  Twice a year on January 19 and July 19
 • Issue Rating
  Baa2 by Moody’s Investors Service Company and BBB by Fitch Ratings Company Limited
 • Debenture holder's representative
  -
 • Trustee
  The Bank of New York Mellon, London Branch
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #2563 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันอายุ
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันอายุ ซึ่งมีการค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง
 • อายุของหุ้นกู้
  ไม่กำหนดอายุ
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  300,000,000 เหรียญสหรัฐ
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มิถุนายน 2563
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  29 มิถุนายน 2566
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.10% ต่อปีในอัตราคงที่จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคมของทุกปี
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  Baa2 จาก บริษัท มูดีส์ และ BBB จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • ผู้จัดการหุ้นกู้
  ธนาคารนิวยอร์กเมลลอน สาขาลอนดอน
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  5,500,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  5,500,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2562
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2578
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.62%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  12 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  4,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  4,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2562
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2575
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.43%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  7,500,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  7,500,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2562
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2572
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.17%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  6,800,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  6,800,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2562
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.60%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  7,700,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  7,700,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2562
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  29 มีนาคม 2565
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.10%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #2561 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันอายุ
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันอายุ ซึ่งมีการค้ำประกันโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์
 • อายุของหุ้นกู้
  ไม่กำหนดอายุ
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  300,000,000 เหรียญสหรัฐ
 • วันออกหุ้นกู้
  4 ธันวาคม 2561
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  4 ธันวาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.66% ต่อปีในอัตราคงที่จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคมของทุกปี
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  Baa2 จาก บริษัท มูดีส์ และ BBB+ จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • ผู้จัดการหุ้นกู้
  ธนาคารนิวยอร์กเมลลอน สาขาลอนดอน
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  80,000,000 ยูโร
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  80,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 ยูโร
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 ยูโร
 • วันออกหุ้นกู้
  10 ตุลาคม 2561
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  10 ตุลาคม 2561 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 10 ตุลาคม 2576
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.63%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 10 เมษายน และ 10 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) #2561 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและด้อยสิทธิ
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนประเภทไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและด้อยสิทธิ
 • อายุของหุ้นกู้
  ไม่กำหนดอายุ
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  15,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  15,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  28 กันยายน 2561
 • วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดวันแรก
  28 กันยายน 2566
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  5.85% ต่อปีในปีที่ 1-5 หลังจากปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยบวกส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นมาจากพันธบัตรรัฐบาล ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 28 มีนาคม และ 28 กันยายนของทุกปี
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  BBB+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  16 มีนาคม 2561
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  16 มีนาคม 2571
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.43%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มีนาคม และ 16 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  27 กันยายน 2560
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  27 กันยายน 2575
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.93%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  27 กันยายน 2560
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  27 กันยายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  2.91%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  50,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วันออกหุ้นกู้
  19 กรกฎาคม 2560
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  19 กรกฎาคม 2570
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.60%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม และ 19กรกฏาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  ไม่มี
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  1,200,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  1,200,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  19 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  19 กุมภาพันธ์ 2574
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  3.95%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 สิงหาคม และ 19กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  4,000,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  4,000,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  23 กุมภาพันธ์ 2568
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.04%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 23 สิงหาคม และ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  2,700,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  2,700,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  9 สิงหาคม 2555
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  9 สิงหาคม 2565
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  4.57%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 สิงหาคม และ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
 • ประเภทของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • อายุของหุ้นกู้
  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
 • มูลค่าของหุ้นกู้
  300,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  300,000 หน่วย
 • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  1,000 บาท
 • วันออกหุ้นกู้
  3 ตุลาคม 2554
 • วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  3 ตุลาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  5.0%
 • วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
  ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ไม่มี
 • นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)