บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

อายุ

56 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
 • กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกา 1 บริษัท และประเทศสเปน 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 112 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ
 • หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564
 • MINT: 10,279,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W7: 668,726 หน่วย
 • MINT-W8: 517,494 หน่วย
 • MINT-W9: 468,978 หน่วย