บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

อายุ

58 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์  
 • กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกา 1 บริษัท และประเทศสเปน 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 130 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ
 • หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 11,579,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว