บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางสาวคามิลล์ มา

นางสาวคามิลล์ มา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

64 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • MM, SASIN Graduate School of Business Administration
 • BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน
 • Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd.
 • Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Public Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W7: -ไม่มี-
 • MINT-W8: -ไม่มี-
 • MINT-W9: -ไม่มี-