บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางสาวคามิลล์ มา

นางสาวคามิลล์ มา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

66 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • MM, SASIN Graduate School of Business Administration
 • BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
 • Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
 • Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
 • Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
 • Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • Council Member สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป -ไม่มี- / 1 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group
 • Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd.
 • Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Public Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: -ไม่มี-