บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

อายุ

62 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
 • กรรมการ มูลนิธีวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 1 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 6 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็คเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W6: -ไม่มี-