บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

66 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท คลินิเซอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
 • กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
 • กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 3 บริษัท / 5 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ที่ปรึกษา บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: -ไม่มี-