บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • 1
  ชุมชน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่น และสร้างงานให้กับแรงงานท้องถิ่นในมากกว่า 62 ประเทศ
  • สนับสนุนนักเรียนและสมาชิกของชุมชนที่ด้อยโอกาส
 • 2
  ผู้ผลิต
  • เจ้าของและร่วมทุนโรงงาน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ บริษัท ไมเนอร์ ชีส บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) และ โรงคั่วเมล็ดกาแฟ
  • จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตมากกว่า 2,000 ราย ในเอเซียแปซิฟิค
 • 3
  ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง
  • กลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบขนส่งส่วนกลาง ซึ่งจัดส่งไปยังร้านอาหาร 2,270 แห่ง และจุดจัดจำหน่าย 490 แห่ง
  • กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบขนส่งตามพื้นที่
 • 4
  พันธมิตรทางธุรกิจ
  • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ:

   • พันธมิตรด้านการลงทุนทางธุรกิจมากกว่า 20 ราย
   • บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม 4 บริษัท
   • โรงแรมที่ไมเนอร์ รับจ้างบริหาร 89 โรงแรม
   • เจ้าของแบรนด์อาหารที่เราจัดจำหน่าย 4 แบรนด์
   • แฟรนไชส์ร้านอาหาร 1,111 ร้าน
   • เจ้าของแบรนด์ที่ไมเนอร์จัดจำหน่าย 12 ราย
 • 5
  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • ค่านิยมองค์กร: มุ่งเน้นลูกค้า การทำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตน ปรับปรุงงาน ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ผสมผสานความยั่งยืน เข้ากับการดำเนินงานที่มีวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติ
  • ให้โอกาสในการจ้างงานที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
 • 6
  ลูกค้า
  • สร้งความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่า 220 ล้านคนทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์ในการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • 7
  สิ่งแวดล้อม
  • รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการของเสียและน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่า สัตว์ป่ารวมถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น