บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • 1
  ชุมชน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ผลิตท้องถิ่น และสร้างงานในท้องถิ่นของ 65 ประเทศ
  • สนับสนุนนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส
 • 2
  ผู้ผลิต
  • เป็นเจ้าของและร่วมทุนโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งผลิตไอศกรีม ชีส ส่วนประกอบอาหาร คั่วเมล็ดกาแฟ และรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
  • จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตกว่า 17,000 รายในประเทศไทยและทวีปยุโรป
 • 3
  ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง
  • ไมเนอร์ ฟู้ดและไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยมีระบบศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งจัดส่งไปยังร้านอาหาร 1,578 แห่ง และจุดจำหน่ายสินค้าปลีก 485 แห่งในประเทศ
  • ไมเนอร์ โฮเทลส์มีศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งตามพื้นที่
 • 4
  การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
  • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ:

   • พันธมิตรด้านการลงทุนทางธุรกิจมากกว่า 20 ราย
   • บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม 4 บริษัท
   • โรงแรมที่ไมเนอร์รับจ้างบริหาร 100 โรงแรม
   • เจ้าของแบรนด์อาหารที่ไมเนอร์จัดจำหน่าย 5 แบรนด์
   • แฟรนไชส์ร้านอาหาร 1,179 ร้าน
   • เจ้าของแบรนด์สินค้าที่ไมเนอร์จัดจำหน่าย 11 แบรนด์
 • 5
  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • ค่านิยมองค์กร ได้แก่ มุ่งเน้นลูกค้า การทำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานที่มีวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติ
  • ให้ความเท่าเทียมในโอกาสการจ้างงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
 • 6
  ลูกค้า
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีในการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
 • 7
  สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยของเสีย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่า สัตว์ป่ารวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น